Monitoring medija je najefikasniji način za sprovođenje društvene odgovornosti medija. Novosadska novinarska škola ima dugogodišnje iskustvo u praćenju svih vrsta medija, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina. Koristeći kvalitativno- kvantitativnu analizu sadržaja, NNŠ je jedina organizacija u regionu  koji ima jasan  naučno-istraživački pristup medijima.

Monitoring koji sprovodi NNŠ potpuno se razlikuje od jednostavnih pres klipinga koje rade mnogobrojne agencije, a koji se fokusira samo na prikupljanju i klasifikaciji medijskih sadržaja po temama i ličnostima. Monitoring koji radi NNŠ mnogo je komplikovaniji od toga: mi radimo detaljnu analizu medijskih sadržaja.

NNŠ je godinama radila na obučavanju svog monitoring tima koji sada čine četiri doktora nauka, dva magistra i dvanaest novinara. Naši monitori su obučeni zahvaljujući projektima podržanih od strane Saveta Evrope. Jedan od tih projekata, Medijska svesnost, odnosio se na obuku saradnika NNŠ u oblasti monitoringa medija.

Upravo tim kvalifikovanih monitora omogućio je Novosadskoj novinarskoj školi da implementira brojne projekte, zasnovane na naučnim metodama i tehnikama eksterne evaluacije (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja medija). Svi ti projekti su imali za cilj unapređenje profesionalnih standarda u medijima. Monitoring je svakako najbolji način da se vidi u kojoj meri mediji daju tačne, pouzdane, sveobuhvatne i uravnotežene slike o relevantnim događajima, ali i koliko su transparentne javne institucije.

Metodološki razvijen istraživački postupak podrazumeva paket koji sadrži različite metode i tehnike eksterne evaluacije medija i medijskih sadržaja:

-Monitoring (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja)
-Fokus grupu (dubinsku grupnu diskusiju sadržaja medija)
-Javna prezentacija rezultata
-Objavljivanje rezultata sa stručnim izveštajima i smernice za bolju praksu.

Do sada smo pratili rad brojnih medija na ovaj način. Većina rezultata monitoringa objavljeni su u štampanim ili elektronskim publikacijama, predstavljeni u naučnim i stručnim konferencijama, javnim sastancima i forumima. Važno je naglasiti, rezultati su osnova za razvoj nastavnog plana i programa za obrazovanje novinara i ostalog stručnog osoblja koji su uključeni u projekte.

Elektronske publikacije možete pronaći ovde:

MANJINSKI MEDIJI O IZBORIMA ZA SAVETE U publikaciji „Monitoring izbora članova saveta nacionalnih manjina: Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?“ predstavljeni su rezultati monitoringa izveštavanja manjinskih medija o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Analizirani uzorak obuhvata četiri sedmice pred izbore, 4. novembra 2018. godine, u listovima koji objavljuju sadržaj na jezicima nacionalnih manjina –„Magyar Szo“, „Libertatea“, „Ruske slovo“, „Hlas ljudu“ i „Hrvatska riječ“. Korišćena metoda je kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja sa istovetnim kodnim protokolom na osnovu kojeg su dobijeni kvantitativni podaci za sve medije. Cilj istraživanja je da se utvrdi na koji način su manjinski mediji, čiji su osnivači upravo saveti nacionalnih manjina, izveštavali o predizbornoj kampanji, kao i kako su se predstavljale izborne liste i kandidati, te da li se medijskom prezentacijom nekome od učesnika pridavala prednost. Rezultati monitoringa pomenutih medija pokazuju da je uglavnom jedna lista bila češće medijski eksponirana u odnosu na drugu ili druge liste. Takođe, monitoring je pokazao da je izostala medijska inicijativa, odnosno većinom je bilo prisutno faktografsko novinarstvo. ete 2018. godine.
Istraživanje nastalo u okviru projekta koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.
Izveštaj sa preporukama možete pronaći ovde.
Preuzmi
Medjska slika osetljivih grupa Publikacija „Medijska slika osetljivih grupa” sadrži rezultate tromesečnog monitoringa medija iz Srbije (Blic, Politika, Informer, RTS, Prva, Pink, Tanjug, Telegraf i Vice) sa fokusom na izveštavanje o osetljivim društvenim grupama. Osim rezultata i analize najčešćih diskursnih strategija kojima se promovišu govor mržnje, nacionalizam, šovinizam, mizoginija i ejdžizam, publikacija nudi i savete sa senzibilisano izveštavanje, izbegavanje stereotipa i tolerantnu upotrebu leksike. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Tolerantni mediji za tolerantno društvo“, koji je podržala Češka Republika u okviru programa Transitions. Publikaciju možete pronaći ovde
Medijska [ne]zavisnost u 2017. godini U publikaciji „Medijska [ne]zavisnost – ostvarivanje nezavisnosti i programskih funkcija javnih medijskih servisa u 2017. godini“ predstavljeni su rezultati dvomesečnog monitoringa centralnih informativnih emisija Radio-televizije Srbije („Dnevnik 2“) i „Radio-televizije Vojvodine“ („Dnevnik“). Ukupno je analizirano 98 izdanja, odnosno oko 45 sati informativnog programa. Istraživanje je obavljeno u dve etape, od kojih prva obuhvata period od 1. do 28. februara 2017, a druga – predizborna – period od 9. do 29. marta, odnosno do predizborne tišine. Istraživanje je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog sekretarijata koji je dodelio sredstva.

Preuzmi
„Kandidatkinje 2016“ Novosadska novinarska škola je u okviru projekta „Kandidatkinje 2016“ sprovela istraživanje o prisutnosti političarki u medijima u toku kampanje za vanredne parlamentarne izbore 2016. godine. Istraživanje je zasnovano na dubinskoj analizi uređivačkih politika u Vojvodini – kako tradicionalnih, tako i novih elektronskih medija – u odnosu na rodnu senzibilisanost i izveštavanje o ženama u predizbornoj kampanji. Zaključeno je da kandidatkinje imaju znatno manje medijskog prostora u odnosu na svoje političke kolege, a uglavnom se više pažnje posvećuje njihovim tradicionalnim ulogama u okviru privatne sfere nego što je slučaj sa kandidatima muškog pola. Teme o kojima govore najčešće su vezane za socijalnu politiku, humanitarne akcije, brigu o starima i deci, a ređe se tiču međunarodne politike, položaja zemlje, bezbednosti i slično. U tom pogledu mogla bi se izvesti i ovakva zakonomernost: što je tema kontroverznija – to je manja šansa da će o njoj govoriti žena.
Preuzmi
Ostvarivanje javnog interesa u javnim medijskim servisima u Srbiji Rezultati istraživanja predstavljeni u publikaciji „Ostvarivanje javnog interesa u javnim medijskim servisima u Srbiji” nastali su u okviru projekata Nezavisnost medija u 2015. godini koji je podržala Misija OEBS u Srbiji (projekat realizovan u periodu od maja do septembra 2015.) i Monitoring javnih servisa 2015/2016. koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Pregledano je i/ili analizirano ukupno oko 2000 sati programskih shema i svih vrsta programa (informativni, obrazovni, kulturni, zabavni, dokumentarni, dečiji, sportski, muzički) na srpskom i mađarskom jeziku Radio-televizije Vojvodine i na srpskom jeziku Radio-televizije Srbije.
Preuzmi
Flash report 6: Žena na programima javnih servisa Iako su oba javna servisa, u poređenju sa mnogim komercijalnim medijima, ipak tolerantnija u odnosu na rod, i dalje se može tvrditi, na osnovu sprovedenog monitoringa, da su to emiteri dominantno muškog pogleda na svet u kojem živimo, bez obzira što u njemu radi više novinarki nego novinara i što nema otvorene mizoginije i jezika mržnje prema ženama. Izveštaj „Žene na programima javnih servisa“ predstavlja analizu emisija iz oblasti kulture na Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 5: Promene na Radio-televiziji Vojvodine

Na RTV-u je, počevši od maja 2016. sproveden niz promena – na upravnom, uredničkom, novinarskom, programskom, političko-ideološkom i finansijskom nivou. Neke od tih mera negativno su se odrazile na programski diverzitet i opšti kvalitet programa RTV-a, posebno u domenu informativnog programa: snižen je žanrovski diverzitet, povećan je udeo pseudodogađaja, kao i zastupljenost izvršne vlasti. Opsežni monitoring javnih servisa, koji je NNŠ sprovodila tokom prvih šest meseci 2016. godine, a koji je obuhvatio sve segmente programa, omogućio je komparativnu analizu kvaliteta programa RTV-a u periodu pre uredničkih smena i nakon njih. Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su u izveštaju „Promene na Radio-televiziji Vojvodine“.
Preuzmi
Flash report 4: Kultura na javnim servisima

Šestomesečno praćenje programa Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine pokazuje da sadržaji iz oblasti kulture obiluju tematskom i žanrovskom raznovrsnošću. Različite emisije, zbirno, obuhvataju sve aktuelne teme, prezentuju događaje i pojave, osvetljavaju pojedinačne aktivnosti umetnika, kulturnih radnika, a problematizuju i pitanja iz rada institucija kulture i ukupnu kulturnu politiku. U toj sveobuhvatnoj uređivačkoj koncepciji svaka radijska i televizijska emisija čuva svoje posebnosti i ostaje prepoznatljiva u programskoj šemi. Izveštaj „Kultura na javnim servisima“ predstavlja analizu emisija iz oblasti kulture na Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 3: Javni servisi , deca i mladi

RTS i RTV u segmentu dečijeg programa zadovoljavaju osnovne kriterijume predviđene Zakonom o javnim servisima: sadržaji su mahom predstavljeni na adekvatan način, usklađeni su sa uzrastom dece i – uz retke izuzetke – promovišu pozitivan sistem vrednosti, sa fokusom na učenje, solidarnost i zdrav život. Sa druge strane, javni servisi se u velikoj meri oslanjaju na reprizni program, što je opravdano kada je reč o promociji univerzalnih vrednosti, ali istovremeno (manje ili više) upada u zamku deaktuelizovanosti, jer ne može da odgovori na sve izazove sa kojima se suočavaju deca 21. veka. Izveštaj „Javni servisi, deca i mladi“ predstavlja analizu emisija za decu Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 2: Kampanja van kampanje

Plasiranjem različitih pseudodogađaja, poput polaganja kamena temeljaca, presecanja crvenih vrpci i najava investicija, vladajuća stranka stekla je besplatan pozitivni publicitet u medijima tokom predizborne kampanje. Privilegovan položaj vladajuće stranke bio je praćen nedovoljnim angažmanom novinara, odsustvom kritičkog stava i distanciranja od prikrivenih promotivnih događaja. Ova kampanja se bazirala na pozitivnim stavovima, na borbi van formalnih tokova kampanje, odnosno na samopromociji, uz nedovoljno sukobljavanja mišljenja i razmene argumenata, što se ogleda i u retorici subjekata. Izveštaj „Kampanja van kampanje“ predstavlja analizu centralnih informativnih emisija Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 1. marta do 21. aprila 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 1: Kampanja pre kampanje

Parlamentarni izbori 2016. godine bili su obeleženi kampanjom koja je počela i pre no što su izbori zvanično raspisani. Nepoznanice o datumu, obimu, a na kraju krajeva i o uzroku održavanja izbora nisu bile prepreka sklapanju koalicija, lansiranju obećanja i slogana, napadima na političke protivnike i ideološkom (re)pozicioniranju. Ovaj period iščekivanja, u kome je formalno bilo poznato malo šta, a neformalno gotovo sve, vladajuće stranke iskoristile su za sticanje dodatnog pozitivnog publiciteta, i to mahom na osnovu obavljanja javnih funkcija koje su im poverene. Izveštaj „Kampanja pre kampanje“ predstavlja analizu centralnih informativnih emisija Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 18. januara do 1. marta 2016. godine.
Preuzmi
FINANSIJSKE RELACIJE IZMEĐU DRŽAVE I MEDIJA U SRBIJI
TRANZICIONA GODINA – KO ĆE IMATI KORISTI OD MEDIJSKIH REFORMI (KOME ĆE MEDIJSKE REFORME DONETI KORIST?)


Ovaj izveštaj analizira tri finansijska mehanizma kojima u Srbiji političke partije na vlasti ostvaruju uticaj na medije i sagledava izazove koje primena ovih mehanizama stavlja i pred državu i pred medije. Analizirani mehanizmi su: projektno sufinansiranje medijskih projekata kojima se ostvaruje javni interes, državno oglašavanje u medijima i poreske olakšice. Svi oni naizgled dovode do ugrožavanja medijskih sloboda i podrivanja medijskog integriteta u zemlji.
Preuzmi
ZNAČAJ MEDIJSKOG INTEGRITETA
Monitoring primene novih medijskih zakona u Srbiji – Privatizacija medija


Novosadska novinarska škola je u toku 2015. godine pratila proces vlasničke transformacije medija u Srbiji, posebno medija na jezicima nacionalnih manjina.
Rezultati se prezentuju zainteresovanoj javnosti u ovoj publikaciji. Publikacija sadrži četiri teksta:
1. „Ograničenja slobode izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica” (Miroslav Keveždi) daje pregled nekih teoretskih stanovišta o ograničenjima slobode izražavanja za koja nalazimo da su danas primenljiva na slobodu izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica.
2. „Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak?” (Jovanka Matić i Dubravka Valić Nedeljković) razmatra probleme koje u sistem informisanja na manjinskim jezicima unose obavezna privatizacija medija i druge odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i nudi preporuke za valjana rešenja koja mogu obezbediti finansijsku održivost, nezavisnost i unapređen kvalitet manjinskih medija.
3. „Privatizacija medija na jezicima manjina – šansa ili pretnja: Dijahrona i sinhrona perspektiva” (Dubravka Valić Nedeljković) bavi se kritičkom analizom učinka prethodnog procesa privatizacije (2002-2007) i javnih debata o ovom drugom privatizacionom krugu.
4. „Privatizacija višejezičnih medija u Srbiji 2015: Izneverena očekivanja” (Stefan Janjić) daje pregled ishoda privatizacije i ukazuje na potencijalna mesta zloupotrebe pri održavanju programskog kontinuiteta lokalnih medija koji izveštavaju na jezicima manjina.

Preuzmi
Izveštaj o monitoringu programskih šema Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije kao indikatora ostvarivanja zakonskih funkcija javnih medijskih servisa

Monitoring programskih šema ukazuje na nivo programskog diverziteta na programima Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije, kao i njegovu usklađenost sa načelima javnog interesa, koje su određene Zakonom o javnim medijskim servisima. Izveštaj sadrži analizu rezultata i preporuke za bolju praksu.
Preuzmi
Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak?

Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak? razmatra probleme koje u sistem informisanja na manjinskim jezicima unose obavezna privatizacija medija i druge odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i nudi preporuke za valjana rešenja koja mogu obezbediti finansijsku održivost, nezavisnost i unapređen kvalitet manjinskih medija.
Preuzmi
Javni servisi (ni)su u službi građana

Izveštaj Javni servisi (ni)su u službi građana se bavi ostvarivanjem osnovne funkcije oba javna servisa u Srbiji (RTV i RTS) prema novousvojenom Zakonu o javnim medijskim servisima iz 2014. Načinjen je na osnovu kritičke analize diskursa centralnih informativnih emisija javnog servisa Srbije i javnog servisa Vojvodine, programa na srpskom i mađarskom jeziku.
Preuzmi
2IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014 - KOGA SU MEDIJI NA JEZICIMA MANJINA IZABRALI?

Zbornik radova IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014 - Koga su mediji na jezicima manjina izabrali? - u ediciji „Medijska sfera” Novosadske novinarske škole treća je knjiga koja se direktno bavi isključivo odrazom izbornih kampanja u medijima i dekonstrukcijom uređivačkih politika u ovoj oblasti. Zbornici predstavljaju značajan izvor kvantitativnih podataka o učinku medija u vreme predizbornih kampanja na različitim nivoima, ali i dekonstruisanje strategija koje sredstva javnog informisanja koriste da šalju kako eksplicitne, tako i implicitne, poruke biračima i na taj način utiču, u određenoj meri, na njihove odluke koje naravno imaju dalekosežne posledice.

Preuzmi
MEDIJI O SVAKODNEVICI – MONITORING JAVNOG SERVISA VOJVODINE I REGIONALNIH TELEVIZIJA

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa (aprilski, junski i novembarski) programa Javnog servisa Vojvodine koji su realizovani tokom 2007. godine. Monitoringom su praćene informativne, kulturne, poljoprivredne, verske i sportske emisije redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). Na ovaj način su obuhvaćene sve tri funkcije javnog servisa: informativna, obrazovna i zabavna. Osim toga, napravljena je i lingvistička analiza programa na jezicima nacionalnih manjina Javnog servisa Vojvodine, prva nakon dužeg perioda. Uz navedene rezultate, u ovoj publikaciji se nalaze i izveštaji monitoringa javnih servisa i komercijalnih televizija iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, obavljenih tokom aprila 2007. godine.

Preuzmi
3Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II

Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II je zbornik izveštaja o tome kako su lokalni, pokrajinski, i nacionalni štamapani i elektronski, kao i novi mediji na većinskom i jezicima nacionalnih manjina obaveštavali javnost o predizbornoj kampanji tokom vanrednih parlamentarnih izbora 2014. godine. Cilj ovog longitudinalnog istraživanja je dekonstrukcija uređivačkih politika sredstava javnog informisanja i diskursnih strategija komuniciranja stranaka sa biračkim telom tokom predizbornih kampanja putem tradicionalnih i novih medija u društveno-političkim kontekstima koji su u vreme svake od analiziranih medijskih kampanja uokviravali način njihovog ponašanja.

Preuzmi
JAVNI SERVIS VOJVODINE – MONITORING TRANSFORMACIJE RTV NOVI SAD U JAVNI SERVIS VOJVODINE

U publikaciji «Javni servis-Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine», koju je Novosadska novinarska škola objavila u svojoj ediciji «Medijska sfera», nalaze se rezultati kvalitativno-kvantitativne analize izveštaja tri ciklusa monitoringa programa Javnog servisa Vojvodine koja su realizovana оd septembra 2006. do januara 2007. godine. Praćeni su informativni, kulturno-obrazovni i predizborni program redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). U publikaciji su objavljeni i izveštaji fokus grupa na kojima su učestvovali monitori koji su pratili program i evidentirali podatke.

Preuzmi
ANALIZA PRILOGA IZ KULTURE U CENTRALNIM INFORMATIVNIM EMISIJAMA NA ŠEST JEZIKA NA SVIM PROGRAMIMA RADIJA I TELEVIZIJE VOJVODINE

Preuzmi 1 | Preuzmi 2
multikulturalnostMultikulturalnost u programima Javnog servisa Vojvodine

Kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja programa na 6 jezika (srpski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski i romski) Radiodifuzne ustanove Vojvodine u toku tri monitoringa (septembar 2006 – januar 2007), sa fokusom na prisutnost/odsutnost multikulturnih sadržaja u javnom servisu.

Preuzmi
kultura kroz oko medijaKultura kroz oko medija

Osnovni cilj monitoringa jeste utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.

Preuzmi
MEDIJSKI SKENER

Četvrta po redu publikacija u ediciji Medijska sfera Novosadske novinarske škole izdata na osnovu sprovedenih ciklusa monitoringa u 2008. godini sa analizama rezultata istraživanja i preporukama za dobru medijsku praksu.

Preuzmi
KOGA SU MEDIJI IZABRALI… A ŠTA SU PARTIJE NUDILE?

Monitoring medijskog izveštavanja, promotivnih političkih TV spotova i partijskih sajtova u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske, republičke i izbore za predsednika Srbije 2012 sa uputstvima za bolju praksu.

Preuzmi
KANDIDATKINJE

Monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. U ovoj publikaciji su objavljeni rezultati sprovedenog istraživanja, analiza vidljivosti žena u političkom TV spotu, kao i intervjui vođeni sa istaknutim kandidatkinjama po završetku izborne kampanje.

Preuzmi