Monitoring medija je najefikasniji način za sprovođenje društvene odgovornosti medija. Novosadska novinarska škola ima dugogodišnje iskustvo u praćenju svih vrsta medija, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina. Koristeći kvalitativno- kvantitativnu analizu sadržaja, NNŠ je jedina organizacija u regionu  koji ima jasan  naučno-istraživački pristup medijima.

Monitoring koji sprovodi NNŠ potpuno se razlikuje od jednostavnih pres klipinga koje rade mnogobrojne agencije, a koji se fokusira samo na prikupljanju i klasifikaciji medijskih sadržaja po temama i ličnostima. Monitoring koji radi NNŠ mnogo je komplikovaniji od toga: mi radimo detaljnu analizu medijskih sadržaja.

NNŠ je godinama radila na obučavanju svog monitoring tima koji sada čine četiri doktora nauka, dva magistra i dvanaest novinara. Naši monitori su obučeni zahvaljujući projektima podržanih od strane Saveta Evrope. Jedan od tih projekata, Medijska svesnost, odnosio se na obuku saradnika NNŠ u oblasti monitoringa medija.

Upravo tim kvalifikovanih monitora omogućio je Novosadskoj novinarskoj školi da implementira brojne projekte, zasnovane na naučnim metodama i tehnikama eksterne evaluacije (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja medija). Svi ti projekti su imali za cilj unapređenje profesionalnih standarda u medijima. Monitoring je svakako najbolji način da se vidi u kojoj meri mediji daju tačne, pouzdane, sveobuhvatne i uravnotežene slike o relevantnim događajima, ali i koliko su transparentne javne institucije.

Metodološki razvijen istraživački postupak podrazumeva paket koji sadrži različite metode i tehnike eksterne evaluacije medija i medijskih sadržaja:

-Monitoring (kvantitativna i kvalitativna analiza sadržaja)
-Fokus grupu (dubinsku grupnu diskusiju sadržaja medija)
-Javna prezentacija rezultata
-Objavljivanje rezultata sa stručnim izveštajima i smernice za bolju praksu.

Do sada smo pratili rad brojnih medija na ovaj način. Većina rezultata monitoringa objavljeni su u štampanim ili elektronskim publikacijama, predstavljeni u naučnim i stručnim konferencijama, javnim sastancima i forumima. Važno je naglasiti, rezultati su osnova za razvoj nastavnog plana i programa za obrazovanje novinara i ostalog stručnog osoblja koji su uključeni u projekte.

Elektronske publikacije možete pronaći ovde:

Medjska slika osetljivih grupa Publikacija „Medijska slika osetljivih grupa” sadrži rezultate tromesečnog monitoringa medija iz Srbije (Blic, Politika, Informer, RTS, Prva, Pink, Tanjug, Telegraf i Vice) sa fokusom na izveštavanje o osetljivim društvenim grupama. Osim rezultata i analize najčešćih diskursnih strategija kojima se promovišu govor mržnje, nacionalizam, šovinizam, mizoginija i ejdžizam, publikacija nudi i savete sa senzibilisano izveštavanje, izbegavanje stereotipa i tolerantnu upotrebu leksike. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Tolerantni mediji za tolerantno društvo“, koji je podržala Češka Republika u okviru programa Transitions. Publikaciju možete pronaći ovde
Medijska [ne]zavisnost u 2017. godini U publikaciji „Medijska [ne]zavisnost – ostvarivanje nezavisnosti i programskih funkcija javnih medijskih servisa u 2017. godini“ predstavljeni su rezultati dvomesečnog monitoringa centralnih informativnih emisija Radio-televizije Srbije („Dnevnik 2“) i „Radio-televizije Vojvodine“ („Dnevnik“). Ukupno je analizirano 98 izdanja, odnosno oko 45 sati informativnog programa. Istraživanje je obavljeno u dve etape, od kojih prva obuhvata period od 1. do 28. februara 2017, a druga – predizborna – period od 9. do 29. marta, odnosno do predizborne tišine. Istraživanje je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove Pokrajinskog sekretarijata koji je dodelio sredstva.

Preuzmi
„Kandidatkinje 2016“ Novosadska novinarska škola je u okviru projekta „Kandidatkinje 2016“ sprovela istraživanje o prisutnosti političarki u medijima u toku kampanje za vanredne parlamentarne izbore 2016. godine. Istraživanje je zasnovano na dubinskoj analizi uređivačkih politika u Vojvodini – kako tradicionalnih, tako i novih elektronskih medija – u odnosu na rodnu senzibilisanost i izveštavanje o ženama u predizbornoj kampanji. Zaključeno je da kandidatkinje imaju znatno manje medijskog prostora u odnosu na svoje političke kolege, a uglavnom se više pažnje posvećuje njihovim tradicionalnim ulogama u okviru privatne sfere nego što je slučaj sa kandidatima muškog pola. Teme o kojima govore najčešće su vezane za socijalnu politiku, humanitarne akcije, brigu o starima i deci, a ređe se tiču međunarodne politike, položaja zemlje, bezbednosti i slično. U tom pogledu mogla bi se izvesti i ovakva zakonomernost: što je tema kontroverznija – to je manja šansa da će o njoj govoriti žena.
Preuzmi
Ostvarivanje javnog interesa u javnim medijskim servisima u Srbiji Rezultati istraživanja predstavljeni u publikaciji „Ostvarivanje javnog interesa u javnim medijskim servisima u Srbiji” nastali su u okviru projekata Nezavisnost medija u 2015. godini koji je podržala Misija OEBS u Srbiji (projekat realizovan u periodu od maja do septembra 2015.) i Monitoring javnih servisa 2015/2016. koji je podržala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. Pregledano je i/ili analizirano ukupno oko 2000 sati programskih shema i svih vrsta programa (informativni, obrazovni, kulturni, zabavni, dokumentarni, dečiji, sportski, muzički) na srpskom i mađarskom jeziku Radio-televizije Vojvodine i na srpskom jeziku Radio-televizije Srbije.
Preuzmi
Flash report 6: Žena na programima javnih servisa Iako su oba javna servisa, u poređenju sa mnogim komercijalnim medijima, ipak tolerantnija u odnosu na rod, i dalje se može tvrditi, na osnovu sprovedenog monitoringa, da su to emiteri dominantno muškog pogleda na svet u kojem živimo, bez obzira što u njemu radi više novinarki nego novinara i što nema otvorene mizoginije i jezika mržnje prema ženama. Izveštaj „Žene na programima javnih servisa“ predstavlja analizu emisija iz oblasti kulture na Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 5: Promene na Radio-televiziji Vojvodine

Na RTV-u je, počevši od maja 2016. sproveden niz promena – na upravnom, uredničkom, novinarskom, programskom, političko-ideološkom i finansijskom nivou. Neke od tih mera negativno su se odrazile na programski diverzitet i opšti kvalitet programa RTV-a, posebno u domenu informativnog programa: snižen je žanrovski diverzitet, povećan je udeo pseudodogađaja, kao i zastupljenost izvršne vlasti. Opsežni monitoring javnih servisa, koji je NNŠ sprovodila tokom prvih šest meseci 2016. godine, a koji je obuhvatio sve segmente programa, omogućio je komparativnu analizu kvaliteta programa RTV-a u periodu pre uredničkih smena i nakon njih. Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su u izveštaju „Promene na Radio-televiziji Vojvodine“.
Preuzmi
Flash report 4: Kultura na javnim servisima

Šestomesečno praćenje programa Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine pokazuje da sadržaji iz oblasti kulture obiluju tematskom i žanrovskom raznovrsnošću. Različite emisije, zbirno, obuhvataju sve aktuelne teme, prezentuju događaje i pojave, osvetljavaju pojedinačne aktivnosti umetnika, kulturnih radnika, a problematizuju i pitanja iz rada institucija kulture i ukupnu kulturnu politiku. U toj sveobuhvatnoj uređivačkoj koncepciji svaka radijska i televizijska emisija čuva svoje posebnosti i ostaje prepoznatljiva u programskoj šemi. Izveštaj „Kultura na javnim servisima“ predstavlja analizu emisija iz oblasti kulture na Radio-televiziji Srbije i Radio-televiziji Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 3: Javni servisi , deca i mladi

RTS i RTV u segmentu dečijeg programa zadovoljavaju osnovne kriterijume predviđene Zakonom o javnim servisima: sadržaji su mahom predstavljeni na adekvatan način, usklađeni su sa uzrastom dece i – uz retke izuzetke – promovišu pozitivan sistem vrednosti, sa fokusom na učenje, solidarnost i zdrav život. Sa druge strane, javni servisi se u velikoj meri oslanjaju na reprizni program, što je opravdano kada je reč o promociji univerzalnih vrednosti, ali istovremeno (manje ili više) upada u zamku deaktuelizovanosti, jer ne može da odgovori na sve izazove sa kojima se suočavaju deca 21. veka. Izveštaj „Javni servisi, deca i mladi“ predstavlja analizu emisija za decu Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 2: Kampanja van kampanje

Plasiranjem različitih pseudodogađaja, poput polaganja kamena temeljaca, presecanja crvenih vrpci i najava investicija, vladajuća stranka stekla je besplatan pozitivni publicitet u medijima tokom predizborne kampanje. Privilegovan položaj vladajuće stranke bio je praćen nedovoljnim angažmanom novinara, odsustvom kritičkog stava i distanciranja od prikrivenih promotivnih događaja. Ova kampanja se bazirala na pozitivnim stavovima, na borbi van formalnih tokova kampanje, odnosno na samopromociji, uz nedovoljno sukobljavanja mišljenja i razmene argumenata, što se ogleda i u retorici subjekata. Izveštaj „Kampanja van kampanje“ predstavlja analizu centralnih informativnih emisija Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 1. marta do 21. aprila 2016. godine.
Preuzmi
Flash report 1: Kampanja pre kampanje

Parlamentarni izbori 2016. godine bili su obeleženi kampanjom koja je počela i pre no što su izbori zvanično raspisani. Nepoznanice o datumu, obimu, a na kraju krajeva i o uzroku održavanja izbora nisu bile prepreka sklapanju koalicija, lansiranju obećanja i slogana, napadima na političke protivnike i ideološkom (re)pozicioniranju. Ovaj period iščekivanja, u kome je formalno bilo poznato malo šta, a neformalno gotovo sve, vladajuće stranke iskoristile su za sticanje dodatnog pozitivnog publiciteta, i to mahom na osnovu obavljanja javnih funkcija koje su im poverene. Izveštaj „Kampanja pre kampanje“ predstavlja analizu centralnih informativnih emisija Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 18. januara do 1. marta 2016. godine.
Preuzmi
FINANSIJSKE RELACIJE IZMEĐU DRŽAVE I MEDIJA U SRBIJI
TRANZICIONA GODINA – KO ĆE IMATI KORISTI OD MEDIJSKIH REFORMI (KOME ĆE MEDIJSKE REFORME DONETI KORIST?)


Ovaj izveštaj analizira tri finansijska mehanizma kojima u Srbiji političke partije na vlasti ostvaruju uticaj na medije i sagledava izazove koje primena ovih mehanizama stavlja i pred državu i pred medije. Analizirani mehanizmi su: projektno sufinansiranje medijskih projekata kojima se ostvaruje javni interes, državno oglašavanje u medijima i poreske olakšice. Svi oni naizgled dovode do ugrožavanja medijskih sloboda i podrivanja medijskog integriteta u zemlji.
Preuzmi
ZNAČAJ MEDIJSKOG INTEGRITETA
Monitoring primene novih medijskih zakona u Srbiji – Privatizacija medija


Novosadska novinarska škola je u toku 2015. godine pratila proces vlasničke transformacije medija u Srbiji, posebno medija na jezicima nacionalnih manjina.
Rezultati se prezentuju zainteresovanoj javnosti u ovoj publikaciji. Publikacija sadrži četiri teksta:
1. „Ograničenja slobode izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica” (Miroslav Keveždi) daje pregled nekih teoretskih stanovišta o ograničenjima slobode izražavanja za koja nalazimo da su danas primenljiva na slobodu izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica.
2. „Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak?” (Jovanka Matić i Dubravka Valić Nedeljković) razmatra probleme koje u sistem informisanja na manjinskim jezicima unose obavezna privatizacija medija i druge odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i nudi preporuke za valjana rešenja koja mogu obezbediti finansijsku održivost, nezavisnost i unapređen kvalitet manjinskih medija.
3. „Privatizacija medija na jezicima manjina – šansa ili pretnja: Dijahrona i sinhrona perspektiva” (Dubravka Valić Nedeljković) bavi se kritičkom analizom učinka prethodnog procesa privatizacije (2002-2007) i javnih debata o ovom drugom privatizacionom krugu.
4. „Privatizacija višejezičnih medija u Srbiji 2015: Izneverena očekivanja” (Stefan Janjić) daje pregled ishoda privatizacije i ukazuje na potencijalna mesta zloupotrebe pri održavanju programskog kontinuiteta lokalnih medija koji izveštavaju na jezicima manjina.

Preuzmi
Izveštaj o monitoringu programskih šema Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije kao indikatora ostvarivanja zakonskih funkcija javnih medijskih servisa

Monitoring programskih šema ukazuje na nivo programskog diverziteta na programima Radio-televizije Vojvodine i Radio-televizije Srbije, kao i njegovu usklađenost sa načelima javnog interesa, koje su određene Zakonom o javnim medijskim servisima. Izveštaj sadrži analizu rezultata i preporuke za bolju praksu.
Preuzmi
Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak?

Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak? razmatra probleme koje u sistem informisanja na manjinskim jezicima unose obavezna privatizacija medija i druge odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i nudi preporuke za valjana rešenja koja mogu obezbediti finansijsku održivost, nezavisnost i unapređen kvalitet manjinskih medija.
Preuzmi
Javni servisi (ni)su u službi građana

Izveštaj Javni servisi (ni)su u službi građana se bavi ostvarivanjem osnovne funkcije oba javna servisa u Srbiji (RTV i RTS) prema novousvojenom Zakonu o javnim medijskim servisima iz 2014. Načinjen je na osnovu kritičke analize diskursa centralnih informativnih emisija javnog servisa Srbije i javnog servisa Vojvodine, programa na srpskom i mađarskom jeziku.
Preuzmi
2IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014 - KOGA SU MEDIJI NA JEZICIMA MANJINA IZABRALI?

Zbornik radova IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014 - Koga su mediji na jezicima manjina izabrali? - u ediciji „Medijska sfera” Novosadske novinarske škole treća je knjiga koja se direktno bavi isključivo odrazom izbornih kampanja u medijima i dekonstrukcijom uređivačkih politika u ovoj oblasti. Zbornici predstavljaju značajan izvor kvantitativnih podataka o učinku medija u vreme predizbornih kampanja na različitim nivoima, ali i dekonstruisanje strategija koje sredstva javnog informisanja koriste da šalju kako eksplicitne, tako i implicitne, poruke biračima i na taj način utiču, u određenoj meri, na njihove odluke koje naravno imaju dalekosežne posledice.

Preuzmi
MEDIJI O SVAKODNEVICI – MONITORING JAVNOG SERVISA VOJVODINE I REGIONALNIH TELEVIZIJA

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa (aprilski, junski i novembarski) programa Javnog servisa Vojvodine koji su realizovani tokom 2007. godine. Monitoringom su praćene informativne, kulturne, poljoprivredne, verske i sportske emisije redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). Na ovaj način su obuhvaćene sve tri funkcije javnog servisa: informativna, obrazovna i zabavna. Osim toga, napravljena je i lingvistička analiza programa na jezicima nacionalnih manjina Javnog servisa Vojvodine, prva nakon dužeg perioda. Uz navedene rezultate, u ovoj publikaciji se nalaze i izveštaji monitoringa javnih servisa i komercijalnih televizija iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, obavljenih tokom aprila 2007. godine.

Preuzmi
3Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II

Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II je zbornik izveštaja o tome kako su lokalni, pokrajinski, i nacionalni štamapani i elektronski, kao i novi mediji na većinskom i jezicima nacionalnih manjina obaveštavali javnost o predizbornoj kampanji tokom vanrednih parlamentarnih izbora 2014. godine. Cilj ovog longitudinalnog istraživanja je dekonstrukcija uređivačkih politika sredstava javnog informisanja i diskursnih strategija komuniciranja stranaka sa biračkim telom tokom predizbornih kampanja putem tradicionalnih i novih medija u društveno-političkim kontekstima koji su u vreme svake od analiziranih medijskih kampanja uokviravali način njihovog ponašanja.

Preuzmi
JAVNI SERVIS VOJVODINE – MONITORING TRANSFORMACIJE RTV NOVI SAD U JAVNI SERVIS VOJVODINE

U publikaciji «Javni servis-Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine», koju je Novosadska novinarska škola objavila u svojoj ediciji «Medijska sfera», nalaze se rezultati kvalitativno-kvantitativne analize izveštaja tri ciklusa monitoringa programa Javnog servisa Vojvodine koja su realizovana оd septembra 2006. do januara 2007. godine. Praćeni su informativni, kulturno-obrazovni i predizborni program redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). U publikaciji su objavljeni i izveštaji fokus grupa na kojima su učestvovali monitori koji su pratili program i evidentirali podatke.

Preuzmi
ANALIZA PRILOGA IZ KULTURE U CENTRALNIM INFORMATIVNIM EMISIJAMA NA ŠEST JEZIKA NA SVIM PROGRAMIMA RADIJA I TELEVIZIJE VOJVODINE

Preuzmi 1 | Preuzmi 2
multikulturalnostMultikulturalnost u programima Javnog servisa Vojvodine

Kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja programa na 6 jezika (srpski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski i romski) Radiodifuzne ustanove Vojvodine u toku tri monitoringa (septembar 2006 – januar 2007), sa fokusom na prisutnost/odsutnost multikulturnih sadržaja u javnom servisu.

Preuzmi
kultura kroz oko medijaKultura kroz oko medija

Osnovni cilj monitoringa jeste utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.

Preuzmi
MEDIJSKI SKENER

Četvrta po redu publikacija u ediciji Medijska sfera Novosadske novinarske škole izdata na osnovu sprovedenih ciklusa monitoringa u 2008. godini sa analizama rezultata istraživanja i preporukama za dobru medijsku praksu.

Preuzmi
KOGA SU MEDIJI IZABRALI… A ŠTA SU PARTIJE NUDILE?

Monitoring medijskog izveštavanja, promotivnih političkih TV spotova i partijskih sajtova u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske, republičke i izbore za predsednika Srbije 2012 sa uputstvima za bolju praksu.

Preuzmi
KANDIDATKINJE

Monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. U ovoj publikaciji su objavljeni rezultati sprovedenog istraživanja, analiza vidljivosti žena u političkom TV spotu, kao i intervjui vođeni sa istaknutim kandidatkinjama po završetku izborne kampanje.

Preuzmi