1Milica Janjatović Jovanović-Ljudski život van vrednosnih granica
Prva knjiga iz edicije „Entelehija“ predstavlja pokušaj analize problema vrednovanja ljudskog života, kao i razumevanja odgovora koje pruža pre svega savremeni utilitarizam interesa Pitera Singera. Razumevanje tradicije vrednovanja života, kao i pokušaji sekularanog vrednovanja, koji rezultiraju problematičnim rešenjima, sa potencijalno pogubnim posledicama, dali su povod da se u zaključku zapitamo o mogućnosti opstanka moralnosti kao društvenog fenomena na temeljima slobode i autonomije kao izraza ljudske individualnosti.

Preuzmi
1Analiza tematskog diverziteta medijskih projekata u Novom Sadu, Subotici i Kikindi
Istraživanje „Lokmed opservatorija“ Novosadske novinarske škole posvećeno je diverzitetu projekata finansiranih javnim sredstvima, na osnovu medijskih konkursa i pojedinačnih davanja u Novom Sadu, Subotici i Kikindi. Rezultati pokazuju da se najviše novca usmerava na one sadržaje koji sa sobom nose veliki rizik od pasivizacije medija, odnosno njihovog transformisanja u biltene aktivnosti lokalnih samouprava, a samim tim i stranaka na vlasti. Takav proces se ostvaruje kroz tri modela: finansiranjem informativnog programa, finansiranjem medija kroz pojedinačna davanja projekata koji ne pokazuju hitnost realizacije, kao i direktnim finansiranjem „praćenja rada lokalnih samouprava“, koje se suprotstavlja ne samo pravilniku o dodeli sredstava, već i osnovnim načelima javnog interesa. Projekat „Lokmed opservatorija“ se realizuje u okviru programa podrške: „Kaži/traži šta te zanima“ koji izvode Nezavisno udruženje novinara Srbije, Balkanska istraživačka mreža i Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija. Stavovi izneti u ovoj publikaciji nisu nužno stavovi donatora.

Preuzmi
1Pritisci na lokalne medije u Vojvodini
U publikaciji „Pritisci na lokalne medije u Vojvodini" predstavljamo analizu položaja medijskih sloboda u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu. Studenti novinarstva prikupili su svedočenja novinara o cenzuri, uvredama, pretnjama i finansijskim pritiscima, kao i podatke o pristrasnim raspodelama novca za javno informisanje. Publikacija je nastala u okviru projekta „Mission Defence", koji finansira Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu", a koji koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara".

Preuzmi
1Pritisci na medije u Srbiji i metode odupiranja
Publikacija „Pritisci na medije u Srbiji i metode odupiranja“ nastala je u okviru projekta „Mission Defence“, kao sistematizovan pregled modela pritisaka na medije i novinare, ali i pravnih i aktivističkih mera koje je moguće preduzeti kako bi se pritisci sprečili ili umanjili. Publikacija sadrži i studiju slučaja Radio-televizije Vojvodine, sa osvrtom na aktivizam pokreta Podrži RTV, koji je nastao nakon političkih smena 2016. godine na pokrajinskom javnom servisu.

Preuzmi
MEDIJSKA PISMENOST
DOMETI I PERSPEKTIVE


Preuzmi
1POZITIVNI PRIMERI ZAŠTITE MEDIJSKOG INTEGRITETA
ANTI-SISTEM ILI KAKO SPASITI NOVINARSTVO

Istraživački rad manjeg opsega koji ovde predstavljamo želi da pobliže osvetli neke pozitivne primere medijske politike, antikorupcijskih institucija, samih medija i novinarstva u regionu. Ovde smo se usredotočili na tri države – Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju. Naš izveštaj strukturiraan je tako što emo najpre u regionalnom pregledu predstavlja osnovne i komparativne karakteristike primera dobrih praksi koje smo izdvojili. Primere dobre prakse u oblasti medijske politike i borbe protiv korupcije u regionalnom pregledu predstavljai samostalno, bez komparativnih navoda, jer smo za svako od tih područja ionako izdvojili samo po jedan primer. Na kraju ćemo izvodimo nekoliko zaključaka iz ovih osam primera.
Preuzmi
1ZNAČAJ MEDIJSKOG INTEGRITETA
Monitoring primene novih medijskih zakona u Srbiji – Privatizacija medija


Novosadska novinarska škola je u toku 2015. godine pratila proces vlasničke transformacije medija u Srbiji, posebno medija na jezicima nacionalnih manjina.
Rezultati se prezentuju zainteresovanoj javnosti u ovoj publikaciji. Publikacija sadrži četiri teksta:
1. „Ograničenja slobode izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica” (Miroslav Keveždi) daje pregled nekih teoretskih stanovišta o ograničenjima slobode izražavanja za koja nalazimo da su danas primenljiva na slobodu izražavanja unutar vojvođanskih nacionalnih zajednica.
2. „Privatizacija medija na jezicima manjina: šansa ili nestanak?” (Jovanka Matić i Dubravka Valić Nedeljković) razmatra probleme koje u sistem informisanja na manjinskim jezicima unose obavezna privatizacija medija i druge odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima i nudi preporuke za valjana rešenja koja mogu obezbediti finansijsku održivost, nezavisnost i unapređen kvalitet manjinskih medija.
3. „Privatizacija medija na jezicima manjina – šansa ili pretnja: Dijahrona i sinhrona perspektiva” (Dubravka Valić Nedeljković) bavi se kritičkom analizom učinka prethodnog procesa privatizacije (2002-2007) i javnih debata o ovom drugom privatizacionom krugu.
4. „Privatizacija višejezičnih medija u Srbiji 2015: Izneverena očekivanja” (Stefan Janjić) daje pregled ishoda privatizacije i ukazuje na potencijalna mesta zloupotrebe pri održavanju programskog kontinuiteta lokalnih medija koji izveštavaju na jezicima manjina“
Preuzmi
1Medijska [ne]zavisnost u 2015. – uređivačka politika Radio–televizije Vojvodine u periodu budžetskog finansiranja

Monografija „Medijska (ne)zavisnost u 2015. – uređivačka politika Radio–televizije Vojvodine u periodu budžetskog finansiranja“ objedinjuje rezultate istraživanja radijskog i televizijskog programa RTV-a na srpskom i odabranim jezicima nacionalnih manjina realizovanog u okviru longitudinalnog projekta NNŠ „Transformacija tržišnocentrične RTVNS u javni servis Vojvodine“ započetog još 2006. Cilj istraživanja je dekonstrukcija uređivačkih politika programa Javnog servisa Vojvodine i utvrđivanje stepena ostvarivanja javnog interesa. Kako se navodi u recenziji dr Laure Spariosu „imajući u vidu činjenicu da javne servise osnivaju i finansiraju građani i da je pravo svakog građanina da bude informisan, monografija predstavlja koristan i relevantan prilog medijskom istraživanju, postavljajući standarde i preporuke za dobru praksu u vezi sa kvalitetom i sadržajem programa, koji RTV Vojvodina treba da neguje i plasira.“
Preuzmi
1IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014 - KOGA SU MEDIJI NA JEZICIMA MANJINA IZABRALI?

Zbornik radova IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA 2014 - Koga su mediji na jezicima manjina izabrali? - u ediciji „Medijska sfera” Novosadske novinarske škole treća je knjiga koja se direktno bavi isključivo odrazom izbornih kampanja u medijima i dekonstrukcijom uređivačkih politika u ovoj oblasti. Zbornici predstavljaju značajan izvor kvantitativnih podataka o učinku medija u vreme predizbornih kampanja na različitim nivoima, ali i dekonstruisanje strategija koje sredstva javnog informisanja koriste da šalju kako eksplicitne, tako i implicitne, poruke biračima i na taj način utiču, u određenoj meri, na njihove odluke koje naravno imaju dalekosežne posledice.

Preuzmi
1MEDIA INTEGRITY MATTERS - RECLAIMING PUBLIC SERVICE VALUES IN MEDIA AND JOURNALISM

Ova knjiga predstavlja pokušaj osvetljavanja prepreka demokratskom razvoju medijskih sistema u zemljama Jugoistočne Evrope pomoću mapiranja obrazaca koruptivnih odnosa i praksa u razvoju medijskih politika, vlasništvu nad medijima i finansiranju medija, javnim radiodifuznim servisima i novinarstvu kao profesiji. Ona uvodi koncept medijskog integtiteta kojim označava one vrednosti u medijima i novinarstvu koje im omogućavaju da služe javnom interesu. Prilikom analize trenutnog stanja u medijima, pažnja je bila usmerena na procenu činilaca koji su identifikovani kao mogući faktori rizika medijskom integritetu, uz pregled prethodnih dešavanja kada su ona bila relevantna za razumevanje trenutne situacije.

Preuzmi
2ZNAČAJ MEDIJSKOG INTEGRITETA - VRAĆANJE MEDIJA I NOVINARSTVA U SLUŽBU JAVNOSTI

Nacionalno istraživanje „Značaj medijskog integriteta - Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti”, čije su autorke dr Jovanka Matić i prof dr Dubravka Valić Nedeljković, bavi se rizicima za medijski integritet u pet posebnih oblasti: razvoj i primena medijske politike, struktura medijskog vlasništva, struktura medijskog finansiranja, koncept i delovanje javnog radiodifuznog servisa i profesionalne novinarske prakse. Istraživanje je deo regionalnog projekta „South East European Media Observatory”, čiji je koordinator Mirovni institut iz Ljubljane.

Projekat se realizuje uz podšku Evropske komisije, a istraživanje za Srbiju podržali su i Fondacija za otvoreno društvo Srbije i Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Preuzmi
3KOGA SU MEDIJI IZABRALI, A ŠTA SU PARTIJE NUDILE II

Koga su mediji izabrali, a šta su partije nudile II je zbornik izveštaja o tome kako su lokalni, pokrajinski, i nacionalni štamapani i elektronski, kao i novi mediji na većinskom i jezicima nacionalnih manjina obaveštavali javnost o predizbornoj kampanji tokom vanrednih parlamentarnih izbora 2014. godine. Cilj ovog longitudinalnog istraživanja je dekonstrukcija uređivačkih politika sredstava javnog informisanja i diskursnih strategija komuniciranja stranaka sa biračkim telom tokom predizbornih kampanja putem tradicionalnih i novih medija u društveno-političkim kontekstima koji su u vreme svake od analiziranih medijskih kampanja uokviravali način njihovog ponašanja.

Preuzmi
kultura kroz oko medijaKULTURA KROZ OKO MEDIJA

Osnovni cilj monitoringa jeste utvrđivanje jasnog stanja izveštavanja o kulturnim sadržajima na Radio-televiziji Vojvodine i drugim vojvođanskim emiterima, sa akcentom na interkulturalnost, kvantitativno-kvalitativnom analizom medijskih sadržaja i iznalaženje i promovisanje primera dobre prakse.

Preuzmi
INFORMISANJE NA JEZICIMA MANJINA NA ZAPADNOM BALKANU: SLOBODA, PRISTUP, MARGIINALIZACIJA

Media plan institut u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom, Školom za novinarstvo i PR iz Skoplja i nezavisnom analitičarkom iz Podgorice Natašom Ružić izveo je istraživački projekat Manjine i mediji na zapadnom Balkanu, koji se bavio analizom medija nacionalnih manjina i programa za nacionalne manjine u četiri zemlje regije zapadnog Balkana. Projekat detektuje i opisuje osnovne probleme u funkcionisanju ovih medija u vezi sa novinarskim, društvenim, političkim i finansijskim izazovima. Rezultat projekta je i ova knjiga.

Preuzmi
Ladies Diary of Change

Ova posebna pubilacija pod nazivom “Ladies Diary of Change” sačinjena je od eseja, sastava, tekstova, intervjua koje su zabeležile mlade devojke sa područja Srbije, Kosova i Crne Gore. One su učestvovale na istoimenom projektu Novosadske novinarska škole čiji je cilj bio da pruži priliku ovim mladim devojkama da nauče da se koriste veštinama koji će im pomoći u pretvaranju svojih ideja u konkretne inicijative i pripremiti ih za učešće u procesima donošenja odluka i mirovnog dijaloga u regionu. Naše učesnice predstavile su svoja zapažanja i stavove o temama o kojima su učile tokom projekta. Poseban akcenat stavljen je na temu rodne ravnopravnosti. Organizacije koje su nam bile partneri na ovom projektu su Ženska asocijacija AUREOLA, Medijski institut Crne Gore i organizacija iz Grčke ELIAMEP. Projekat je podržan od strane Evropske komisije i fondacije Balkan Trust for Democracy.

Preuzmi
KOGA SU MEDIJI IZABRALI… A ŠTA SU PARTIJE NUDILE?

Monitoring medijskog izveštavanja, promotivnih političkih TV spotova i partijskih sajtova u predizbornoj kampanji za lokalne, pokrajinske, republičke i izbore za predsednika Srbije 2012 sa uputstvima za bolju praksu.

Preuzmi

Pandorina kutija

Projekat borbe protiv seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece.

Preuzmi
INTERUPCIJA KORUPCIJE – regionalna konferencija

Ova publikacija sadrži rezultate istraživanja o borbi protiv korupcije, sa fokusom na korupciju u politici, zdravstvu i školstvu u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Publikacija je sastavljena iz dva dela koji predstavljaju rezultate medijskog monitoringa u pomenute četiri države, kao i ekspertskih nacionalnih izveštaja. Konferencija i publikacija predstavljaju deo međunarodnog projekta „Interupcija Korupcije“, koji je Novosadska novinarska škola realizovala uz podršku Evropske komisije.

Preuzmi
ANALIZA PRILOGA IZ KULTURE U CENTRALNIM INFORMATIVNIM EMISIJAMA NA ŠEST JEZIKA NA SVIM PROGRAMIMA RADIJA I TELEVIZIJE VOJVODINE

Preuzmi 1 | Preuzmi 2
MEDIJSKI SKENER

Četvrta po redu publikacija u ediciji Medijska sfera Novosadske novinarske škole izdata na osnovu sprovedenih ciklusa monitoringa u 2008. godini sa analizama rezultata istraživanja i preporukama za dobru medijsku praksu.

Preuzmi
Vodič kroz novinarske veštine

Novosadska novinarska škola, u saradnji sa Media Art Service International, realizovala je projekat «Vodič kroz novinarske veštine – priručnik za novinare srpskih radio i tv stanica u dijaspori». Aktivnosti na projektu obuhvatale su Kreiranje i distribuciju vodiča kroz novinarske veštine za medije u dijaspori i Kreiranje, distribuciju i postavljanje na sajt NNŠ liste elektronskih medija sa teritorije Evrope, koji emituju programe ili delove programa na srpskom jeziku. Osnovna ideja projekta bila je podizanje profesionalnih standarda novinara naše dijaspore.

Preuzmi
KANDIDATKINJE

Monitoring prisustva žena kandidatkinja u medijima tokom predizbornih kampanja za lokalne i pokrajinske izbore u 2008. U ovoj publikaciji su objavljeni rezultati sprovedenog istraživanja, analiza vidljivosti žena u političkom TV spotu, kao i intervjui vođeni sa istaknutim kandidatkinjama po završetku izborne kampanje.

Preuzmi
Mediji i nacionalne manjine

U ovoj publikaciji objavljeni su izveštaji o nivou zadovoljenja prava informisanja na jezicima manjina na teritoriji Srbije, Hrvatske i BIH. Prvi deo izveštaja pisan je u maju 2008 dok je drugi deo napisan nakon osam meseci i fokusira se na promene koje su se dogodile u prethodnom periodu. U pisanju izveštaja učestvovali su Media plan institut iz Sarajeva (Bosna i Hercegovina), STINA novinska agencija iz Splita (Hrvatska) i Novosadska novinarska škola (Srbija).

Preuzmi
JAVNI SERVIS VOJVODINE – MONITORING TRANSFORMACIJE RTV NOVI SAD U JAVNI SERVIS VOJVODINE

U publikaciji «Javni servis-Monitoring transformacije RTV Novi Sad u Javni servis Vojvodine», koju je Novosadska novinarska škola objavila u svojoj ediciji «Medijska sfera», nalaze se rezultati kvalitativno-kvantitativne analize izveštaja tri ciklusa monitoringa programa Javnog servisa Vojvodine koja su realizovana оd septembra 2006. do januara 2007. godine. Praćeni su informativni, kulturno-obrazovni i predizborni program redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). U publikaciji su objavljeni i izveštaji fokus grupa na kojima su učestvovali monitori koji su pratili program i evidentirali podatke.

Preuzmi
Javni servisi i privatni emiteri u službi građana

Elektronsko izdanje publikacije saopštenja sa javne prezentacije sa dodatkom kvantitativno-kvalitativno obrađenih rezultata koji se odnose na izveštavanje o susedskim narodima biće dobar vodič menadžmentu, urednicima i novinarima kako javnih servisa, tako i komercijalnih TV stanica, medijskim organizacijama, studentima novinarstva, nezavisnim medijskim israživačima kao i široj javnosti u istaživanjima i izveštavanju o susednim narodima.

Preuzmi
MEDIJI O SVAKODNEVICI – MONITORING JAVNOG SERVISA VOJVODINE I REGIONALNIH TELEVIZIJA

U publikaciji su prikazani rezultati kvantitativno-kvalitativne analize sadržaja tri ciklusa monitoringa (aprilski, junski i novembarski) programa Javnog servisa Vojvodine koji su realizovani tokom 2007. godine. Monitoringom su praćene informativne, kulturne, poljoprivredne, verske i sportske emisije redakcija na šest jezika (srpskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom, rumunskom i romskom). Na ovaj način su obuhvaćene sve tri funkcije javnog servisa: informativna, obrazovna i zabavna. Osim toga, napravljena je i lingvistička analiza programa na jezicima nacionalnih manjina Javnog servisa Vojvodine, prva nakon dužeg perioda. Uz navedene rezultate, u ovoj publikaciji se nalaze i izveštaji monitoringa javnih servisa i komercijalnih televizija iz Bosne, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, obavljenih tokom aprila 2007. godine.

Preuzmi
Indicator of public interest

Ova publikacija rezultat je monitoringa i analize centralno informativno političkih emisija emitovanih u 10 država jugoistočne Evrope.

Preuzmi
Sukob i saradnja, poslovni interesi medija i potrebe javnosti u jugoistočnoj Evropi

Elektronsko izdanje publikacije sadrži izveštaje o monitoringu centralnih informativno-političkih TV emisija (TV dnevnika) javnih servisa, kao i programa vodećih komercijalnih TV stanica u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Makedoniji, Moldaviji, Rumuniji i Srbiji (članicama SEENPM mreže) tokom osam dana aprila 2007.

Preuzmi
multikulturalnostMultikulturalnost u programima Javnog servisa Vojvodine

Kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja programa na 6 jezika (srpski, mađarski, slovački, rumunski, rusinski i romski) Radiodifuzne ustanove Vojvodine u toku tri monitoringa (septembar 2006 – januar 2007), sa fokusom na prisutnost/odsutnost multikulturnih sadržaja u javnom servisu.

Preuzmi
Praktikum novinarstva

Ovim izdanjem odgovara se na dnevne potrebe i medija i novinara, kako u oblasti etike i profesije, tako i u tematskoj specijalizaciji. U kreiranju praktikuma metodološki pratimo svetske tokove, primenjujući i interaktivnu verziju na CDR-u.
Zbornici radova

Tematski treninzi, okrugli stolovi, tribine i seminari okupljaju najuglednije stručnjake, publiciste, javne ličnosti. Tehnička opremljenost Novosadske novinarske škole omogućava transkripciju svega što je rečeno pa je uobičajeno da autorizovana izlaganja u zbornicima postanu dostupna široj javnosti (Naša stvarnost i nemačka iskustva, Crkve, verske zajednice, mediji i demokratija; Naša stvarnost i evropska iskustva).